top of page

SARABURI

CITY DEVELOPMENT

Scroll Down

"เราจะร่วมกันพัฒนาเมืองสระบุรีให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยก้าวทันโลก โดยยึดแนวคิดทฤษฎีการเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth Theory
เราเชื่อว่าพลังความศรัทธาของพวกเรา และพลังความร่วมมือของคนสระบุรี จะทำให้สระบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน"

คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

SBCD Saraburi City Dev.

PROJECT.

Project

Smart
School Bus

โครงการนำร่องทดสอบเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพรถโรงเรียนในอำเภอเมืองสระบุรี

Central
Economic Corridor

โครงการพัฒนาเมืองใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรี

Saraburi
Development DB.

โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรี

About

about US.

บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
(Saraburi City Development : SBCD)

จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่อยากเห็นการพัฒนาการพัฒนาเมืองสระบุรี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน ภายใต้แนวทาง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" 
โดยวางบทบาทเป็น

  • ผู้รับฟังความเห็น รับรู้ปัญหา รับทราบความต้องการของคนสระบุรี

  • ผู้ประสานงาน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา

  • ผู้เติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตให้กับคนสระบุรี ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับความสามารถ

โดยการสร้างโอกาสพื้นฐานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

SBCD ใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือที่เรียกว่า "Smart Growth" เป็นเมืองที่คนสามารถเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปที่ทำงาน ไปย่านเศรษฐกิจ ไปติดต่อราชการ ไปโรงเรียน ไปแหล่งสันทนาการ สวนสาธารณะ ในระยะทางที่สามารถเดินได้ ปั่นจักรยานได้ หรือเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้ ด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย ปลอดภัยและประหยัด ส่งเสิรมให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองในประเทศชั้นนำทั่วโลก ที่ต่างนำหลักการนี้ไปใช้ในการออกแบบเมืองที่ได้มาตรฐาน

SBCD จึงพยายามเดินหน้ารวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่ชัดเจน ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คนสระบุรีในระยะยาว และทำให้สระบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ มีมาตรฐานเทียบเท่่าระดับนานาชาติ ภายในอีก 10 ปี ข้างหน้านับจากนี้

OUR TEAM

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
ที่รวมตัวกันด้วยความต้องการที่จะเห็น
จังหวัดสระบุรีพัฒนาอย่างมั่นคง

CONTACT.

บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด

402 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

  • Facebook Social Icon

Success! Message received.

Contact
bottom of page