การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561

- บริษัทพัฒนาเมืองต่างๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปลักษณะความต้องการข้อมูลของระบบข้อมูลเมืองเพื่อสาธารณะและร่างข้อเสนอโครงการ ลงนามใน MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเมืองเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลเมืองเพื่อสาธารณะ (Open Urban Big Data Platform)

Featured Posts
Recent Posts