การประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 2561 บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองและเครือข่ายพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Featured Posts
Recent Posts