top of page

การประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 2561 บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองและเครือข่ายพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page