การประชุม workshop 14 CD ครั้งที่ 1

วันนี้(25 เมษายน 2561) คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์และคุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และเครือข่ายพัฒนาเมือง(CD) เพื่อร่วมวางแนวทางเดินงานพัฒนาเมือง(CD) ให้มีความก้าวหน้า . โดยการประชุม workshop 14 CD ครั้งที่ 1 อ.ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย เสนอให้จัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี

Featured Posts
Recent Posts