top of page

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

เมื่อวันนี้(27 มี.ค.61) หอการค้าสระบุรี สระบุรีพัฒนาเมือง ได้เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคม ท่านธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

พร้อมตัวแทนจาก สนข. และตัวแทนจากการรถไฟ เพื่อขอเสนอให้สระบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page